Algemene voorwaarden AVW Travelzeeland

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen bij Travelzeeland.
 • Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
 • Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van de te huren accommodatie.
 • Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon.
 • Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning.
 • Onder totaalbedrag wordt verstaan het huurbedrag + de eventuele overige kosten.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 • Reserveren van een accommodatie geschiedt via internet door online boeking of telefonisch.
 • Bij een internet boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat Travelzeeland, na ontvangst van het per email verzonden boekingsformulier, de boeking per email heeft bevestigd d.m.v. welkomstbrief of per mail een antwoord aan de afzender mailadres.
 • Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand zodra de boeking overeenkomst is verstuurd naar klant door Travelzeeland. Klant heeft tenminste zijn of haar naam en adresgegevens via mail gegeven.
 • Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3: Betaling

 • Bij boeken of uiterlijk 5 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van het totale huurbedrag op rekening van Travelzeeland te zijn gestort.
 • De resterende 70% en eventuele overige kosten dient op rekening van Travelzeeland te zijn gestort uiterlijk 4 weken vóór aankomst.
 • Bij reservering minder dan 4 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
 • Bij reservering binnen 1 week voor het vertrek, dient het gehele factuurbedrag in zijn geheel telefonisch via bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening zijn van de huurder.
 • Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zal Travelzeeland een schriftelijke aanmaning versturen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Travelzeeland, wordt de overeenkomst geannuleerd. Travelzeeland zal dan de annuleringskosten als omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden in rekening brengen bij huurder.
 • Indien Travelzeeland op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Travelzeeland gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Travelzeeland op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 4: Bijkomende kosten

 • Eventuele bijkomende kosten, zoals de waarborgsom, kosten voor eindschoonmaak en de toeristenbelasting, dienen, tenzij anders aangegeven, ter plaatse contant aan de beheerder te worden voldaan.

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

 • Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Travelzeeland, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de huurder betrekking hebben, kunnen deze aan de huurder worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.
 • De prijzen zoals gepubliceerd op de website van Travelzeeland zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische fouten en typefouten.

Artikel 6: Annuleren

 • Huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt.
 • Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Travelzeeland.
  • na bevestiging van de reservering d.m.v. de 1e betaling en/of boekingsbevestiging, zijnde 30% van de overeengekomen huursom;
  • annulering binnen drie maanden tot twee maanden voor de vertrekdatum – 50% van de overeengekomen huursom;
  • annulering binnen twee maanden tot één maand voor de vertrekdatum – 75% van de overeengekomen huursom;
  • annulering binnen één maand voor de vertrekdatum – 100% van de overeengekomen huursom.

 

Artikel 7: Opzegging of wijziging door Travelzeeland

 • Travelzeeland kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:
  a. in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de nieuwe eigenaar e.d.;
  b. wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Travelzeeland aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • In beide gevallen zal Travelzeeland de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.
 • Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Travelzeeland worden vergoed.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • Travelzeeland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  a. diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;
  b. het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat op brekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
  c. het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Travelzeeland afhankelijk is, nalatig blijven;
  d. kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.
 • Voor wat betreft ongevallen in of om de accommodatie kan Travelzeeland, de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.
 • De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 • Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 9: Klachten

 • Huurder dient bij klachten ter plaatse met de beheerder tot een oplossing te zien komen.
 • Huurder dient Travelzeeland te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met beheerder en Travelzeeland, vrijwaart eigenaar en Travelzeeland van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.
 • Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Travelzeeland. Travelzeeland zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
 • Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de verhuring schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Travelzeeland, Brouwerijstraat 4, 4527 BW te Aardenburg.
 • Op alle geschillen met Travelzeeland is Nederlands recht van toepassing.

 

Travelzeeland

Kaai 1, 4527 AD te Aardenburg

 

btw nummer: NL145780855B02,  kvk nummer: 56380992,

IBAN: NL06 SNSB 0871 0196 98 te name van Travelzeeland, BIC: SNSBNL2A

AVW